INFORMACJA O PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

Starosta Gryfiński informuje, że dnia 24.12.2018 r. (Wigilia) Starostwo Powiatowe w Gryfinie, w tym filia w Chojnie będzie nieczynne.

W związku z powyższym dzień 22.12.2018 r. (sobota) wyznaczono jako dodatkowy dzień, w którym Starostwo będzie otwarte dla mieszkańców.

Od roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. 

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzono dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
 • osoby, które ukończyły 65. lat (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
 • kombatanci (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
 • weterani (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa),
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
 • od 1 stycznia 2017 r. kobiety w ciąży (sposób udokumentowania prawa do darmowej pomocy prawnej: przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę).

Co obejmuje?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Informacje na temat darmowej pomocy prawnej w powiecie gryfińskim można uzyskać pod numerem telefonu 91 404 5000 wew. 212 lub 228.


Darmowa pomocy prawna w Powiecie Gryfińskim w 2018 r.:

L.p. Miejsce Terminy udzielania pomocy prawnej Udzielający pomocy prawnej
1. Banie, ul. Skośna 7 (siedziba Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu) czwartek w godz. 10.00-14.00 radca prawny
2. Cedynia, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 3) piątek w godz. 12.15-16.15 radca prawny
3. Chojna, ul. Dworcowa 1 (siedziba Ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych) poniedziałek w godz. 13.30-17.30
środa w godz. 13.30-17.30
czwartek w godz. 13.30-17.30
radca prawny lub adwokat
4. Gryfino, ul. Łużycka 91 (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 2) 1 środa w godz. 13.30-17.30
czwartek w godz. 13.30-17.30
piątek w godz. 13.30-17.30
radca prawny lub adwokat
5. Gryfino, ul. 11 Listopada 16d (siedziba Starostwa Powiatowego, pok. nr 6) poniedziałek w godz. 12.00-16.00
wtorek w godz. 12.00-16.00 1
radca prawny lub adwokat
6. Mieszkowice, ul. Chopina 1, pok. nr 18 (siedziba Urzędu Miejskiego) wtorek w godz. 11.00-15.00 adwokat
7. Moryń, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 11) piątek w godz. 8.00-12.00 radca prawny
8. Stare Czarnowo, ul. św. Floriana 10 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) 1 poniedziałek w godz. 15.00-19.00 radca prawny
9. Trzcińsko Zdrój, ul. Cmentarna 12 (siedziba Hali Widowiskowo-Sportowej) wtorek w godz. 15.30-19.30 adwokat
10. Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (siedziba Urzędu Gminy, pok. nr 2) środa w godz. 9.00-13.00 radca prawny

1 punkt prowadzony przez organizację pozarządową

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony