KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

W grudniu 2017 r. podpisano umowę z Ministrem Obrony Narodowej w Warszawie dotyczącą dofinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w zwiazku z zakwalifikowaniem się szkoły do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie realizuje program od 1 września 2017 r. jako jedna z trzech szkół w województwie zachodniopomorskim i jedna z pięćdziesięciu szkół w Polsce.

Cele programu obejmują kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży oraz szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski. Promowanie właściwych postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie służby wojskowej. Zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przygotowanie do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej.

Podnoszenie sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia i  rozwijania zainteresowań. Kształtowanie uniwersalnych kompetencji społecznych oraz zdolności obronnych. Promocję obronności kraju i Sił Zbrojnych RP. Wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP. Upowszechnienie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych, a w szczególności umiejętności racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń naturalnych, cywilnych i militarnych. Przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w ramach programu realizuje zadanie przygotowania i wdrażania przez Szkołę programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Przedmiot „Edukacja wojskowa" jest nowatorskim rozwiązaniem programowym, organizacyjnym i metodycznym, poszerzającym ofertę edukacyjną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych następującymi zagadnieniami i ścieżkami rozwoju zawodowego:  zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa, zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.

W ramach realizacji programu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie ma za zadanie prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Realizacja zajęć praktycznych ma na celu rozwój umiejętności i wykształcenie nawyków poprzez konkretne działanie. Aktywne uczestnictwo w zajęciach wpłynie pozytywnie na sferę emocjonalną uczących się, wzmacniając ich zainteresowanie, motywację i zaangażowanie. Ćwiczenia praktyczne polegają na obserwacji prawidłowo wykonywanych zadań, a następnie samodzielnym ich wykonaniu. Zajęcia praktyczne prowadzone są  przez instruktorów wojskowych/specjalistów na terenie 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach, przy użyciu wojskowego sprzętu ćwiczebnego, co pozwala na gruntowne poznanie specyfiki i realiów funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz zagwarantuje prawidłową realizację zakładanych celów.

 

Dzięki dofinansowaniu MON w wysokości 56 270,00 zł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie został doposażony w profesjonalny sprzęt szkoleniowy dla klas mundurowych, m.in.: repliki broni, makiety broni szkoleniowej,  przybory do walki wręcz, mundury,  naszywki regulaminowe, kamizeli taktyczne, hełmy stalowe, okulary ochronne, łopatki piechoty, radiotelefony oraz nosze medyczne.

Powiat Gryfiński sfinansował utworzenie w ZSP w Chojnie strzelnicy pneumatycznej, która docelowo ma być uzupełniona o wyposażenie strzelnicy laserowej.

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony