§ 1.

Postanowienia wstępne

1. „Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” przyznaje się osobom, organizacjom, instytucjom oraz innym jednostkom, które całokształtem swojej działalności i osiągnięciami w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Gryfińskiego w kraju i za granicą.

2. Nagroda ma charakter finansowo-rzeczowy i jest przyznawana corocznie. Laureaci otrzymują:

 • nagrodę finansową w wysokości 3.000,00 złotych brutto,
 • statuetkę Bociana,
 • Dyplom Nadania.

3. Nominowani do nagrody otrzymują Dyplom Nominacji.

4. Laureatom przyznaje się prawo do wykorzystania otrzymanej nagrody w promocji własnego wizerunku w prowadzonej działalności gospodarczej, publicznej bądź społecznej.

 § 2.

Kategorie nagród

1. Nagrodę przyznaje się w czterech kategoriach: „KULTURA”, „SPORT”, „INICJATYWA SPOŁECZNA” oraz „PRACODAWCA ROKU”.

2. Nagroda w kategorii „KULTURA” jest przyznawana osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, a w szczególności za:

 • realizację programów i przedsięwzięć kulturalnych,
 • upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzację wiedzy;
 • inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego,
 • ochronę dziedzictwa kultury,
 • działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
 • twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczne prezentacje dzieł sztuki,
 • całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki.

3. Nagroda w kategorii „SPORT” stanowi uhonorowanie wysiłku zawodników oraz zespołów, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, jak również trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, a także organizacji, które  organizują imprezy sportowe o zasięgu co najmniej powiatowym, podejmują działania sportowo-rekreacyjne na rzecz mieszkańców powiatu oraz promują powiat gryfiński poprzez sport.

4. Nagroda w kategorii „INICJATYWA SPOŁECZNA” jest ustanowiona w celu nagrodzenia rzetelności i ofiarności w realizacji zadań z zakresu działalności społecznej oraz pomocy społecznej. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz mieszkańców powiatu gryfińskiego, a w szczególności za:

 • realizację inicjatyw, programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • podnoszenie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej,
 • wspieranie i upowszechnianie wolontariatu,
 • promowanie inicjatyw z zakresu integracji i polityki społecznej,
 • wspieranie zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym.

5. Nagroda w kategorii „PRACODAWCA ROKU” ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy wnoszą wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki powiatu gryfińskiego, wdrażają nowe technologie, współpracują z powiatowymi szkołami zawodowymi, budują pozytywny wizerunek na rynku krajowym i zagranicznym, w tym między innymi poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych, tworzenie miejsc pracy, zapewnienie odpowiednich warunków bhp, udział w życiu społecznym powiatu gryfińskiego.

 § 3.

Tryb zgłaszania do nagrody

1. Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się w formie pisemnej, na drukach stanowiących załączniki 1-4 do niniejszego regulaminu.

2. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

 • starosta gryfiński, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu gryfińskiego,
 • zarząd powiatu, rada powiatu oraz rady gmin powiatu gryfińskiego,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje, przedsiębiorstwa oraz jednostki organizacyjne jst,
 • zwycięzcy z lat poprzednich,
 • mieszkańcy powiatu – grupa w liczbie nie mniejszej niż 25 osób.

3. Jedna instytucja, organizacja lub osoba fizyczna może zgłosić do nagrody tylko jednego kandydata w danej kategorii.

4. Zgłoszenia kandydatów do nominacji należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie w terminie do końca września każdego roku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (decyduje data stempla pocztowego).

5. Każda kolejna edycja Konkursu o „Nagrodę Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu” obejmuje dokonania kandydatów za okres liczony od 1 września ubiegłego roku do 31 sierpnia bieżącego roku.

§ 4.

Tryb pracy Kapituły Konkursu

1. Wyboru laureatów nagrody w poszczególnych kategoriach dokonuje Kapituła Konkursu.

2. Kapitułę powołuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.

3. W skład Kapituły wchodzą:

 • Starosta Gryfiński lub upoważniona przez niego osoba – pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego,
 • Przewodniczący Rady Powiatu lub upoważniona przez niego osoba,
 • trzech przedstawicieli prasy lokalnej (po jednym z Gazety Gryfińskiej, Nowe 7 Dni Gryfina, Gazety Chojeńskiej),
 • przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – pełni jednocześnie funkcję protokolanta.
4. Kapituła ocenia wnioski zgłoszonych kandydatów pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku braków formalnych Kapituła wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

5. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpoznania w przypadku złożenia po terminie lub wycofania przez wnioskodawcę.

6. Kapituła głosuje jawnie i dokonuje wyboru zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej czterech członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

7. Członek Kapituły, który kandyduje do nagrody, nie bierze udziału w głosowaniu w danej kategorii.

8. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący.

§ 5.

Tryb i zasady nominowania do nagród

1. Wręczenie nagród  odbywa się podczas uroczystej sesji Rady Powiatu poświęconej obchodom Święta Odzyskania Niepodległości.

2. Tryb wyłaniania laureatów nagrody podzielony jest na dwa etapy:

Etap pierwszy:

 • pierwsze posiedzenie Kapituły odbywa się w terminie do 10 października każdego roku;
 • po zapoznaniu się z kandydaturami, członkowie kapituły głosują na formularzach do głosowania;
 • członek Kapituły może wybrać z jednej kategorii maksymalnie 3 kandydatów. Każdy kandydat otrzymuje 1 punkt. W każdej kategorii nominowanych zostaje 3 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów;
 • w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby punktów, ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Kapituły.

Etap drugi:

 • drugie posiedzenie Kapituły odbywa się pomiędzy 25 października a 4 listopada każdego roku;
 • głosowanie przebiega w sposób określony w pkt. 1 z tym, że spośród 3 nominowanych, członkowie Kapituły wskazują po jednym kandydacie.

3. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wyników głosowania do chwili wręczenia nagród.

§ 6.

Postanowienia końcowe

1. Inne, wynikające z procedury czynności nie ujęte w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga każdorazowo Kapituła.

2. Kapituła może wnioskować do Starosty o zmiany Regulaminu Konkursu.

3. Wszelkich informacji o Konkursie w imieniu Kapituły udziela Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

4. Informacji z posiedzeń Kapituły udziela mediom jej przewodniczący lub osoba przez niego wskazana.

5. Oficjalnym miejscem ogłoszeń o Konkursie jest strona internetowa Powiatu Gryfińskiego: www.gryfino.powiat.pl

 

Do pobrania:

wniosek KULTURA
wniosek SPORT
wniosek INICJATYWA SPOŁECZNA
wniosek PRACODAWCA ROKU

info
Nagroda Starosty Gryfińskiego
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony