OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 8 załącznika do uchwały nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Zarząd Powiatu w Gryfinie
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

§ 1. Rodzaj zadań objętych konkursem

1. Otwarty konkurs ofert obejmuje zadania publiczne w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej i rekreacji dla mieszkańców powiatu o charakterze otwartym,

- organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży,

- wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu,

- wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,

- wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat gryfiński w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych;

2) kultury i sztuki, w tym:

- organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego powiatu,

- organizowanie warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia historyczne na terenie powiatu,

- wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu gryfińskiego,

- wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu gryfińskiego, a w szczególności związanych z Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości;

3) turystyki i krajoznawstwa, w tym:

- upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu powiatu,

- wspieranie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym,

- profilaktyka oraz szkolenia, zapewnianie bezpieczeństwa nad wodami w powiecie,

- wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej. 

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację przedsięwzięć wybranych w drodze niniejszego konkursu, przeznaczone zostaną środki finansowe w ogólnej kwocie  70 000,00 zł, z tego:

1) na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 35 000,00 zł

2) na zadania z zakresu kultury i sztuki - 20 000,00 zł

3) na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - 15 000,00 zł

§ 3. Zasady przyznawania dotacji

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, prowadzące działalność w sferach objętych konkursem.

2. Oferenci, o których mowa w ust. 1, składają pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa w art. 14 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) zwanego dalej rozporządzeniem.

3. Do oferty można załączyć:

1) kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji;

2) referencje;

3) opinie określające zakres i sposób prowadzenia działalności objętej przedmiotem konkursu udzielone przez inne podmioty.

4. Oferty mogą składać organizacje, których statut przewiduje prowadzenie takiej działalności, jak zadanie określone w konkursie.

5. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) nie spełniające wymagań, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 7;

2) nie spełniające warunków określonych dla danego zadania;

3) nie złożone przez podmioty, o których mowa w ust.1;

4) złożone po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego załącznika.

6. Udzielone dotacje na realizację zadań określonych w §1 będą miały formę wspierania wykonywania tych zadań.

7. Wymagany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł, z uwzględnieniem wkładu osobowego (praca wolontariuszy – rozliczenie na podstawie porozumień i kart pracy, zgodnie z art. 44 ustawy), stanowi minimum 10% kosztu całego zadania.

8. Złożenie oferty nie zobowiązuje do przyznania dotacji.

9. Oferent może złożyć w konkursie jedną ofertę w ramach jednego zakresu zadań publicznych.

10. Złożona oferta nie może być zbieżna pod względem tematyki, zakresu lub terminu realizacji zadania z drugą ofertą złożoną przez tego samego oferenta w tym samym postępowaniu konkursowym. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu.

11. Dotacja nie może być wykorzystana na:

a) zakup gruntów i nieruchomości,

b) koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura nie związane bezpośrednio z realizacją zadania,

c) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzieleniu dotacji,

d) pokrycie strat i długów.

12. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana, Zarząd Powiatu zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

13. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. Oferent zobowiązany jest do utrzymania proporcji pomiędzy wkładem własnym a dotacją. Zmiana tej proporcji może polegać na zwiększeniu wkładu własnego.

14. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe oraz wkład osobowy (praca wolontariuszy).

15. Do kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji zaliczane będą w szczególności:

1) indywidualne nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe;

2) honoraria/wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o dzieło/zlecenia oraz rachunku lub faktury VAT;

3) zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania;

4) zakup usług niezbędnych do wykonania zadania;

5) wynajem sprzętu technicznego (m.in. scena, oświetlenie, nagłośnienie) i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania;

6) koszty administracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania;

7) usługi poligraficzne i koszty promocyjne służące realizacji zadania.

§ 4. Termin i warunki realizacji zadania

1. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić tylko te rodzaje kosztów, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki). Pozafinansowy wkład własny (praca wolontariuszy) może być przeliczony na wkład finansowy i wykazywany jako środki finansowe własne.

2. Termin ponoszenia wydatków na realizację zadania ze środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy, o której mowa w § 3 ust. 12, natomiast wydatki ze środków własnych lub pochodzących z innych źródeł mogą być wykorzystywane na realizację danego zadania od dnia ogłoszenia konkursu.

§ 5. Termin i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa z dniem 16 marca 2018 r.

2. Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, osobiście lub za pośrednictwem poczty. O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do urzędu.

3. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu oraz numerem i nazwą zadania, którego oferta dotyczy.

4. Wszelkich wyjaśnień dotyczących konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pod nr telefonu: 91 404 50 00 wew. 221 w godz. 7.30-15.30.

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 35 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

2. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób z prawem głosu:

1) przewodniczący komisji – członek Zarządu Powiatu,

2) dwóch przedstawicieli komórki realizującej, spośród których wybierany jest zastępca przewodniczącego,

3) dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

3. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych w ust. 2 pkt 3, jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowych;

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowych;

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowych osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Oferty będą oceniane wg kryteriów:

1) Formalnych, takich jak:

 KRYTERIA FORMALNE / KARTA OCENY FORMALNEJ

TAK/NIE

1. Oferent złożył ofertę w terminie, w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

TAK/NIE

2. Oferta została złożona na zadanie ogłoszone w konkursie, przez podmiot uprawniony oraz została podpisana przez osoby upoważnione.

TAK/NIE

3. Oferta, posiada wszystkie strony i wypełnione wszystkie punkty formularza.

Zadanie zostało jednoznacznie zdefiniowane.

Oferta zawiera wymagany minimalny wkład środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł.

Oferta zawiera wszystkie informacje wymagane do oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Uwaga:

Oferta zostaje odrzucona i nie podlega ocenie merytorycznej z powodu następujących błędów formalnych:

a) złożenie oferty po terminie,

b) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (np. przesłanie faksem, e-mailem),

c) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników (jeśli są wymagane),

d) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

e) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

f) złożenie oferty przez organizację pozarządową, która zgodnie z celami zapisanymi w KRS lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

g) złożenie oferty w niejednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,

h) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,

i) złożenie oferty niezawierającej wymaganego wkładu środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego Oferenta określonego w ogłoszeniu konkursowy,

j) złożenie oferty, w której oczekiwana dotacja w zakresie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych, przekracza wartość procentową określoną w ogłoszeniu konkursowym.

2) Merytorycznych, takich jak:

 KRYTERIA MERYTORYCZNE / KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Skala punktowa

1. Zgodność zaplanowanych w ofercie działań z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

0-10

2. Adekwatność kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-10

3. Liczebność grupy odbiorców zadania

0-10

4. Zasoby kadrowe oferenta oraz kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

0-10

5. Wysokość planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację danego zadania

0-20

6. Wkład rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

0-10

7. Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań publicznych z uwzględnieniem rzetelności i terminowości w rozliczaniu otrzymanych na ten cel środków

0-10

8. Rekomendacje i opinie udzielone przez inne podmioty

0-5

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w zależności od ilości prawidłowo złożonych ofert, limitu środków finansowych oraz uzyskanej punktacji.

§ 7. Informacja o wysokości środków przeznaczonych w latach 2015-2017 na dofinansowanie zadań publicznych:

Lp.

Rodzaj zadania

2015 r.

2016 r.

2017 r.

1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

29 968,00

39 984,00

41 400,00

2.

Kultura i sztuka

15 000,00

15 000,00

15 700,00

3.

Turystyka i krajoznawstwo

12 789,00

12 520,00

10 000,00

4.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

0,00

7 600,00

0,00

 

Do pobrania:

Wzór oferty.

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony