OGŁOSZENIE

 

   Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 14 załącznika do uchwały nr XXXIV/223/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Zarząd Powiatu w Gryfinie
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w zakresie:

 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) kultury i sztuki;

3) turystyki i krajoznawstwa.

KRYTERIA OGÓLNE

1. W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczą konkursy oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.);

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata;

6) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.

2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu wg poniższego wzoru:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA –
deklaracja uczestnictwa w pracach komisji konkursowej z zakresu:*

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) kultury i sztuki;

3) turystyki i krajoznawstwa.

Dane dotyczące kandydata na członka komisji

1.

Imię i nazwisko

 

2.

Adres do korespondencji

 

3.

Telefon kontaktowy,

e-mail

 

Dane organizacji lub podmiotu zgłaszającego kandydata

1.

Nazwa organizacji/podmiotu

 

2.

Adres siedziby

organizacji/podmiotu

 

Uzasadnienie kandydatury

 

 

Pieczęć organizacji/podmiotu

Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji organizacji/podmiotu

 

 

 

Data wypełnienia formularza

Podpis zgłaszanego kandydata

 

 

 

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16d pok. 205, w terminie do dnia  9 marca 2018 r.

 

* niepotrzebne skreślić

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony