Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie śmierci pacjenta osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji) mogą ubiegać się o jej odbiór po uprzednim złożeniu wniosku w kancelarii lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Gryfinie osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Powyższe dotyczy osób, które były pacjentami Szpitala Powiatowego w Gryfinie w latach 1995 – 1996.
Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do 7 września 2018 roku.
Po ewentualny odbiór oryginału dokumentacji medycznej zainteresowani mogą zgłosić się najpóźniej w terminie do 21 września 2018 roku do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. 11 Listopada 16d pok. 208. Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem tel. 091 4045000 w. 260, 252.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015, poz.2069).

 

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

 

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony