OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE
ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w 2019 r.

I. Informacje ogólne
1.Udział w pracach Komisji konkursowej jest bezpłatny.
2. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) dokona Zarząd Powiatu w Gryfinie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Komisji konkursowej.

II. Wymagania stawiane kandydatom
W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert,
3) posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe.

III. Zadania członka Komisji konkursowej
Do zadań członka Komisji konkursowej należeć będzie:
1) udział w posiedzeniach Komisji,
2) zapoznanie się z ofertami,
3) zaopiniowanie złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
4) podpisanie protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia, i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Gryfinie na adres: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie do 16 listopada 2018 r.

 Formularz zgłoszeniowy

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony